gikydor

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΠΟΝΣΑΙ ΕΝΥΔΡΕΙΑ ΕΜΕΙΣ... ΛΙΜΝΗ


ΕΝΥΔΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ

BONSAI

Η ΛΙΜΝΗ ΜΑΣ

ΕΡΠΕΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΗ

 

 

... από το 1971

 

 

 

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΑΠΛΑ "ΜΗΝ"

α.     Μην ανάβετε το φως του ενυδρείου, όταν το δωμάτιον είναι σκοτεινόν. (Οι ιχθείς τρομάζουν).

β.     Μην δημιουργείτε πλησίον του ενυδρείου ισχυρούς κρότους. (Οι ιχθείς πανικοβάλλονται και χτυπιούνται).

γ.     Μην βάφετε το δωμάτιον, εντός του οποίου ευρίσκεται το ενυδρείον. (Μολύνετε το ύδωρ δια του εισαγομένου εκ της πόμπας αέρος).

δ.     Μην ψεκάζετε το δωμάτιον, εντός του οποίου ευρίσκεται το ενυδρείον, δι' εντομοκτόνων. (Δηλητηριάζετε το ύδωρ και οι ιχθείς θνήσκουν).

ε.     Μην τοποθετείτε εντός του ενυδρείου μεταλλικά αντικείμενα. (Οξειδούμενα καθίστανται δηλητηριώδη).

στ.   Μην κρατάτε τους ιχθείς άυπνους. (Δια τον ύπνον των απαιτείται απόλυτον σκότος).

ζ.    Μην ρίπτετε την τροφήν εις τους ιχθείς, απ' ευθείας εκ του κυτίου της. (Θα σας πέσει πολλάς φοράς λίαν μεγάλη ποσότης τροφής).

η.    Μην τοποθετείτε τα "φις" των ηλεκτρικών οργάνων εις τας "μπρίζας" δια βρεγμένων χειρών. (Κινδυνεύετε εξ ηλεκτροπληξίας).

θ.    Μην χρησιμοποιείτε δια την σύλληψιν των ιχθύων απόχην μετά συρματίνου δικτύου. (Οι ιχθείς υφίστανται μωλωπισμούς).

ι.     Μην πλένετε το ενυδρείον και τα εξαρτήματα του δια απορρυπαντικών. (Είναι δηλητηριώδη δια τους ιχθείς).

κ.    Μην λησμονείτε να ανοίξετε την πόμπαν. (Οι ιχθείς ασφυκτιούν).

λ.    Μην τοποθετείτε το ενυδρείον πλησίον του καλοριφέρ. (Υπερθερμαίνεται και αυξομειούται ούτω η θερμοκρασία του).

μ.    Μην τοποθετείτε το ενυδρείον πλησίον της τηλεοράσεως. (Δέχεται ακτίνας Χ).

ν.    Μην χρησιμοποιείτε δια την θεραπείαν ασθενείας πολλά φάρμακα ταυτοχρόνως. (Βλάπτουν τους ιχθείς).

ξ.     Μην εμβαπτίζετε τακτικά τας χείρας σας εντός του ενυδρείου. (Οι ιχθείς ενοχλούνται και μολύνεται το ύδωρ).

ο.    Μην υπερσιτίζετε τους ιχθείς. (Χάνουν την ζωηρότητα των).

π.    Μην τοποθετείτε εντός του ενυδρείου μάρμαρα, σταλακτίτας ή σταλαγμίτας. (Αυξάνουν την σκληρότητα του ύδατος).

ρ.    Μην αντικαθιστάτε το εξατμιζόμενον ύδωρ με τοιούτον, απ' ευθείας εκ του δικτύου υδρεύσεως. (Περιέχει χλώριον, το οποίον καταστρέφει τα βράγχια των ιχθύων).

σ.    Μην υπερφορτώνετε το ενυδρείον με ιχθείς και φυτά.

τ.     Μην φωτίζετε το ενυδρείον εκ των πλαγίων. (Ο πλάγιος φωτισμός ενοχλεί τους ιχθείς).

υ.    Μην ταΐζετε τους ιχθείς μόνον δια ξηράς τροφής. (Απαιτούν και νωπήν).

φ.    Μην ταΐζετε τους ιχθείς μόνον δι' ενός είδους τροφής. (Απαιτούν ποικιλίαν)

χ.    Μην αμελείτε τον καθαρισμόν του φίλτρου άπαξ της εβδομάδος. (Το ενυδρείον καθίσταται ανθυγιεινόν).

ψ.   Μην αφήνετε έναν νεκρόν ιχθύν να φαγωθεί υπό των λοιπών ή να υποστεί σήψιν εντός του ενυδρείου. (Μολύνει τους ιχθείς και το ύδωρ).

ω.   Μην προκαλείτε δυνατόν εσωτερικόν αερισμόν. (Δημιουργείτε ανεπιθύμητα ισχυρά υδάτινα ρεύματα).

 

Πρόκειται για τις τελευταίες δυο σελίδες ενός μικρού βιβλίου 66 σελίδων, που έχει εκδοθεί το 1971, του κτηνίατρου Ιωάννη Κ. Τούλια με τον τίτλο:

"ΤΟ ΤΡΟΠΙΚΟΝ ΕΝΥΔΡΕΙΟΝ
ΤΩΝ
ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ"

 

Μέσα από την αστεία, για τα σημερινά δεδομένα, γλώσσα που χρησιμοποιείται, βγαίνουν οδηγίες για όλες τις παραμέτρους του ενυδρείου με περιεκτικά, χωρίς φλυαρίες κείμενα. Σε κάποια σημεία υπάρχουν θέσεις που έχουν πλέον ξεπεραστεί, αλλά τα περισσότερα από αυτά που αναφέρει είναι σωστά και έχουν μείνει μέχρι τώρα τα ίδια.

Στον πρόλογο μεταξύ άλλων γράφει:

"Η ταχεία διάδοσις του ενυδρείου κατά τα τελευταία έτη εις την Ελλάδα και η έλλειψις βασικών γνώσεων, αυτών οι οποίοι ήδη έχουν ενυδρείον και αυτών οι οποίοι τώρα αποκτούν, μαζί με το γεγονός ότι εις την χώραν μας δεν έχει μέχρι στιγμής κυκλοφορήσει, ουδέν σύγγραμμα που να ασχολήται με την δημιουργίαν και την συντήρησιν του μαγικού τούτου υαλίνου κιβωτίου, μου ώθησε ή μάλλον μου εδημιούργησε την ανάγκην της συγγραφής του ανά χείρας βιβλίου.

Δεδομένου ότι είναι το πρώτο εις το είδος του βιβλίον εις την Ελληνικήν γλώσσαν και ένεκα τούτου, ως και εκ του γεγονότος, ότι δεν θίγει τα πολύ λεπτά σημεία και επομένως δεν υπεισέρχεται εις μέγα βάθος των μυστικών του ενυδρείου, θα ήθελα να παρακαλέσω τους αναγνώστας, όπως μην κρίνουν μετ' αυστηρότητος ταύτην την προσπάθειάν μου".

 

 

Σε κάποιο άλλο σημείο γράφει την διαδικασία αγοράς ψαριών:

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ

 

Πριν επισκευθώμεν εν κατάστημα με σκοπόν την αγοράν ιχθύων, πρέπει το φίλτρον να έχη εργασθή τουλάχιστον 3-4 ημέρας, διά να είναι ήδη το ύδωρ του ενυδρείου αποχλωριωμένον. Υπενθυμίζεται ότι το ύδωρ των πόλεων περιέχει χλώριον.

Μιαν δε ημέραν προ της αγοράς πρέπει να συνδέσωμεν τον θερμοστάτην (καλοριφέρ) και να τον ρυθμίσωμεν εις τους 24 - 26 βαθμούς Κελσίου.

Όταν λοιπόν ευρεθώμεν εις εν κατάστημα διαλέγοντες ιχθείς, πρέπει να προσέξωμεν τα εξής βασικά σημεία:

1. Ο προς αγοράν ιχθύς πρέπει να έχη ζωηρόν κολύμβημα και εντόνους χρωματισμούς. Δέον να αποφεύγωνται οι νωθροί και αποχρωματισμένοι ιχθείς.

2. Πρέπει τα πτερύγια του να μην είναι θραυσμένα ή σεσηπότα, να μην φέρουν ασυνήθεις κηλίδας ή παράσιτα και να μην είναι εσχισμένα.

3. Το δέρμα του πρέπει να είναι καθαρόν, να μην φέρη πληγάς, αιματώματα, παράσιτα, εκδοράς κλπ, τα δε λέπια να είναι ομαλώς τοποθετημένα και να μην υπάρχουν περιοχαί άνευ λεπίων, δηλαδή γυμναί.

4. Οι οφθαλμοί δεν πρέπει να παρουσιάζουν ουδεμίαν θόλωσιν, ως επίσης και να μην είναι διογκωμένοι.

5. Το στόμα του πρέπει να είναι καθαρόν και να μην φέρη μύκητας. Ούτοι ομοιάζουν με μικράς λεπτάς και λευκάς ίνας βάμβακος.

 

 

Δεν ξέρω ποιος έχει εκδώσει αυτό το βιβλίο, γιατί το έχω χωρίς το εξώφυλλο, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι κάποιος έκατσε να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο εκείνη την εποχή. Βρέθηκε ξεχασμένο στην Δημοτική βιβλιοθήκη της Πάτρας και το ανακάλυψα μετά από πολύ ψάξιμο και με λίγη τύχη.

Ίσως να το έχουν κι άλλοι στο σπίτι τους, αλλά θεώρησα ενδιαφέρον να αναφέρω την ύπαρξη του για καθαρά ενημερωτικούς λόγους. Ίσως σε κάποια επόμενη αναβάθμιση να μεταφέρω και κάποια άλλα κομμάτια του.

 
 

• ΠΙΣΩ • ΠΑΝΩ • ΕΜΠΡΟΣ •

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ▪  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ LINKS

2001 -  2016

Απαγορεύεται αναδημοσίευση των άρθρων ή μέρος αυτών, χωρίς την άδεια του ΓΗ & ΥΔΩΡ